ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಡಾ.ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನವು ಸಾಹಿತ್ಯ , ವಿಚಾರ ,ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಟ, ಓದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಪ್ರದಾನ, ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರ, ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

%d bloggers like this: